top of page

> עבור שמס - התא המזרחי בבן גוריון

לוגו עבור התא המזרחי בבן גוריון, שמטרתו להנכיח את התרבות המזרחית בשיח הישראלי.

תיק-01.jpg
מיתוגים שלי עדכון2-40.jpg
bottom of page